Türk kadınları yaşlandıkça bakın ne hale geliyor

Paylaş
 

Yapılan bir araştırmaya göre Türk kadınları yaşlandıkça boyu kısalıyor ve kilo alıyor.

 

Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si­’nin yap­tı­ğı ‘Bes­len­me Du­ru­mu­’ araş­tır­ma­sın­da ka­dın­la­rın yaş­la bir­lik­te ki­lo prob­le­mi ya­şa­dı­ğı gö­rül­dü. 8 bin 165 ka­dın üze­rin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­da ki­lo­da ar­tış boy­da kı­sal­ma ol­du­ğu tes­pit edil­di. Yaş gru­bu­na gö­re ki­lo ve boy du­ru­mu­ fark­lı­lık gös­ter­di­. 15-19 yaş­la­rın­da­ki bi­rey­le­rin boy or­ta­la­ma­sı 1,59 cm iken or­ta yaş gru­bu­na ge­lin­di­ğin­de boy­la­rın 1,57 cm’y­e düş­tü­ğü kay­de­dil­di. Boy­la­rı en kı­sa olan ka­dın­la­rın 40-49 yaş­la­rın­da olduğu ifa­de edil­di. Bu yaş gru­bun­da­ki­le­rin boy or­ta­la­ma­sı 1,56 ola­rak ka­yıt­la­ra geç­ti.

Orta yaş sonrası kilo artıyor

Araş­tır­ma­da ka­dın­la­rın 30’lu yaş­la­rın­dan son­ra obez ol­ma­ya baş­la­dığı görüldü. 15-19 yaş­la­rın­da­ki ka­dın­la­rın yüz­de 4,5’i obez­ken 30-39 yaş­la­rın­da bu ora­n yüz­de 31,8’e çık­tı. En faz­la obe­zi­te ile mü­ca­de­le eden ka­dın­la­rın 40-49 yaş­la­rın­da ol­du­ğu tes­pit edil­di. 40-49 yaş gru­bun­da­ki­le­rin yüz­de 51,1 oranında obez ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Ça­lış­ma so­nun­da ka­dın­la­rın sa­de­ce yüz­de 2,3’ü za­yıf çık­tı. Boy kı­sa­lığı­ ile ki­lo­da­ki ar­tı­şın ne­de­ni den­ge­siz ve dü­zen­siz beslen­me olarak gös­te­ril­di.

Düzensiz beslendiler

Beslenmenin çocukluktan itibaren et­ki­li olduğu vurgulandı. Araştırmada ka­dın­la­rın yüz­de 62,7’sinin dü­zen­siz bes­len­di­ği görüldü.

En obez Ege çıktı

Ki­lo böl­ge­le­re gö­re fark­lı­lık gös­ter­di. Obe­zi­te­de ilk sı­ra­da yüz­de 32,6’yla Ege gel­di. Onu sı­ra­sıy­la yüz­de 29,9’la Do­ğu Ka­ra­de­niz, yüz­de 29,8’le Ak­de­niz, yüz­de 28’le Ba­tı Mar­ma­ra iz­le­di.

Di­ğer böl­ge­ler ise şöy­le: Yüz­de 24,9’la Do­ğu Mar­ma­ra, yüz­de 25,1’le İs­tan­bul, yüz­de 19,5’le Ba­tı Ana­do­lu, yüz­de 25,9’la Or­ta Ana­do­lu, yüzde 21’le Kuzeydo­ğu Ana­do­lu, yüz­de 21,6’y­la Or­ta­do­ğu Ana­do­lu ve yüz­de 26,8’le Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu izledi.

Zenginlik boy uzattı

Re­fah se­vi­ye­si­nin boy uzunluğunda et­ki­li olduğu belirlendi. Maddi durumu iyi olan­la­rın boy­la­rı 1,60 cm ol­du. Dü­şük ge­lirli­le­r 1,56 cm olurken orta gelirli kadınların boyları 1,58 cm çıktı.

En kısa boylu kadın Doğu Karadenizli

En uzun ka­dı­na sa­hip böl­ge 1,61 cm’­le Ba­tı Ana­do­lu ol­du. Bu­nu 1,59 cm ile Ba­tı Mar­ma­ra ve 1,58’le Do­ğu Mar­ma­ra ta­kip et­ti. En kı­sa boy­lu ka­dın ise 1,56’y­la Do­ğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­’n­den çık­tı.

 

  • Site Yorum

Bir yorum bırak